uqam.edu.vnsitemap

Chương trình đào tạo

curriculumChương trình đào tạo tại UQAM EMBA

Hỗ trợ học thuật/ Tiếng Anh

academic-supportISB có tổ chức các chương trình hỗ trợ học thuật như các báo cáo chuyên đề về Kỹ năng học thuật và các khóa học tiếng Anh học thuật (English for Academic Purposes)
HOTLINE: 0902 75 11 77|  Email: emba.uqam@ueh.edu.vn