uqam.edu.vnsitemap

Đại học Québec tại Montréal

uqamTrường Quản lý của Đại học Québec à Montréal (ESG UQAM) hàng năm tuyển sinh hơn 13,000 sinh viên. ESG UQAM là một trường quản lý và giảng dạy bằng tiếng Pháp hàng đầu và có qui mô quốc tế sâu rộng, nổi tiếng về chất lượng đào tạo thực tiễn, về qui mô nghiên cứu và đội ngũ giáo sư, cũng như trao đổi hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp.

UQAM EMBA - Mạng lưới toàn cầu

slide-3ESG UQAM hợp tác với các trường kinh doanh hàng đầu ở châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latinh, để tổ chức giảng dạy chương trình EMBA.
HOTLINE: 0902 75 11 77|  Email: emba.uqam@ueh.edu.vn